• +48 507 942 842
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Upadłość konsumencka

Z artykułu dowiesz sie czym różni się upadłość konsumencka od postępowania egzekucyjnego, ile czasu trwa postępowanie upadłościowe i z jakich etapów się składa oraz o wiele więcej. Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka jest często jedynym sposobem na wyrwanie się ze spirali długów. Skutekirm upadłości konsumenckiej jest uwolnienie się od zadłużenia, mimo braku całkowitej spłaty należności, przeciwnie do postępowania egzekucyjnego, które trwać będzie do całkowitej spłaty należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego, a w razie umorzenia egzekucji z uwagi na jej bezkuteczność, postępowanie może zostać wszczęte nawet po upływie kilku lat.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które ma na celu maksymalne zaspokojenie wierzycieli. W toku postępowania sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i koszty utrzymania rodziny dłużnika. Na tej podstawie sąd określa komu, w jakiej kwocie i w jakich terminach dłużnik zobowiązany jest zwrócić pieniądze. Rozłożenie zaległości na raty, a także umorzenie części zobowiązań, pozwala dłużnikowi na dalsze życie bez ciężaru przeterminowanych zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości ochronie podlega część osiąganych przez osobę upadłą dochodów. Prawo gwarantuje także możliwość zachowania niezbędnego w życiu codziennym majątku ruchomego.

Z rozwiązania tego skorzystać mogą także dłużnicy, którzy mają kłopoty z regulowaniem zobowiązań na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Pierwszym etapem na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku w tej sprawie w odpowiednim sądzie. Czynność tę można wykonać samodzielnie albo z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Wniosek może być złożony zarówno przez upadłego, jak i  jego wierzyciela. Wniosek do sądu powinien być sporządzony na specjalnym formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wniosek należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza sąd wezwie do uzupełnienia jego braków w terminie 7 dni, a po jego bezkutecznym upływie zwróci wniosek.

Proces upadłości konsumenckiej można podzielić na liklka etapów Pierwszym z nich jest rozpoznanie przez sąd wniosku złożonego przez dłużnika. Może to trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe, w którym uczestniczy syndyk. W sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada żadnego majątku postępowanie ulega znacznemu skróceniu i zamyka się na przestrzeni kilku miesięcy.

W sytuacji kiedy osoba wnioskująca o upadłość dysponuje składnikami majątku, które można upłynnić i zaspokoić, chociaż częściowe oczekiwania wierzycieli, procedura wydłuża się w czasie. Wiele zależy od płynności aktywów posiadanych przez upadłego. Jeśli są to przedmioty łatwo zbywalne, to postępowanie może zakończyć się na przestrzeni roku. Jeśli jednak dłużnik posiada np. nieruchomość w problematycznej lokalizacji lub przedmioty wyprodukowane pod indywidualne zamówienie ich sprzedaż może zająć nawet kilka lat.

Ostatnim etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Trwa on maksymalnie 36 miesięcy, chyba że sąd uzna, że niewypłacalność dłużnika wynika z działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa. W takim wariancie plan spłaty wierzycieli może być ustalony nawet na okres od 36 do 84 miesięcy.

Po wykonaniu planu spłaty zobowiązania dłużnika ulegają umorzeniu. W sytuacji, kiedy sytuacja dłużnika nie stwarza jakichkolwiek szans nawet na częściową spłatę wierzycieli sąd może postanowić o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Dzieje się tak, jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie może podjąć pracy zarobkowej.

Co w sytuacji, gdy upadły nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty? W takim przypadku sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli, uchyla plan spłaty chyba, że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Skutkiem uchylenia planu spłaty wierzycieli jest nieumorzenie zobowiązań upadłego. W sytuacji, gdy upadły nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli, zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, dokonał czynności prawnej bez uzyskania zgody sądu lub czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona, ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli nie może on złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości przez okres dziesięciu lat.