• +48 507 942 842
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Upadłość konsumencka Ząbki

Upadłość konsumencka Warszawa

Upadłość konsumencka Ząbki

Jako radca prawny, prowadząc Kancelarię Prawną z siedzibą w Warszawie i Ząbkach, specjalizuję się między innymi w prawie upadłościowym, w tym również w upadłościach konsumenckich. W swojej praktyce zawodowej często spotykam się z ludźmi, których zadłużenie jest wielokrotnie wyższe od od posiadanego majątku i możliwości zarobkowych. Ich sytuacja finansowa ma ogromny, negatywny wpływa na sferę życia osobistego, rodzinnego i zdrowotnego. 

Tymczasem prawo upadłościowe, zmienia się co raz bardziej na korzyść osób zadłużonych, istotnie zmniejszając liczbę przesłanek warunkujących umorzenie należności.

Mało tego, Sąd w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych, przyznaje pierwszeństwo zasadzie umożliwienia rozpoczęcia nowego życia poprzez umorzenie dotychczasowych zobowiązań. Zasadę jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli, pozostawia zaś, jedynie na gruncie upadłości dużych profesjonalnych podmiotów.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, nie regulujesz wymagalnych zobowiązań, toczą się wobec Ciebie liczne postępowania sądowe lub egzekucyjne, nie wahaj się i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.

W tym zakresie oferuję:

 • indywidualną ocenę sytuacji prawnej i finansowej,
 • zbadanie przesłanek uprawniających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • konsultację w kwestiach mogących mieć istotne znaczenie dla toku postępowania upadłościowego (kwestie wspólności/rozdzielności majątkowej z współmałżonkiem, czynności prawne dokonane przed ogłoszeniem upadłości np. darowizny, odrzucenie spadku, wpływ upadłości na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne),
 • pomoc w ustaleniu wszystkich wierzycieli, sumy wymagalnych należności,
 • kontakt z wierzycielami i komornikami,
 • kontakt z Sądem i syndykiem masy upadłości,
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego przed Sądem upadłościowym oraz syndykiem masy upadłości,
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie planu spłaty, wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalenia spłaty, wniosku o warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty,
 • konsultacje i złożenie odpowiednich pism w razie zmiany sytuacji osobistej i majątkowej z trakcie wykonywania planu spłaty (zwiększenie dochodów, nabycie spadku, zwiększenie dochodów z tytułu wykonywanej pracy lub odwrotnie niezawiniona utrata pracy, choroba w rodzinie, utrata innych świadczeń),
 • przygotowanie wniosków z toku postępowania upadłościowego, w tym wniosek o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po sprzedaży lokalu mieszkalnego dłużnika, wniosek o zwolnienie mienia spod masy upadłości, skargi na czynności syndyka.

Upadłość konsumencka - Pomoc prawna

Zakres pomocy prawnej jest ustalany indywidulanie, w zależności od potrzeb klienta i może z najmniejszym zakresie obejmować sprawdzenie pod kątem formalno - prawnym wniosku o ogłoszenie upadłości przygotowanego samodzielnie przez klienta na przesłanym przeze mnie formularzu, zaś w najszerszym zakresie kompleksową obsługę całego postępowania, łącznie ze sporządzenie wszelkich pism w toku postępowania oraz nieograniczoną liczbą konsultacji w sprawie.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Jak przygotować się do złożenia wniosku o upadłość konsumencką ?

Po pierwsze, należy skompletować niezbędne dokumenty. Musisz wiedzieć jakich masz wierzycieli oraz jakie sumy i w jakich terminach jesteś im dłużny. Nie wyrzucaj więc umów dotyczących pożyczek lub kredytów, których jeszcze nie spłaciłeś, wezwań do zapłaty, pism dotyczących zmiany wierzyciela czy też korespondencji, którą otrzymujesz z sądu lub od komornika. Wszystkie te dokumenty mogą okazać się niezwykle użyteczne na etapie wypełniania wniosku, szczególnie, gdy masz wielu wierzycieli. Jeżeli znajdujesz się w szczególnej sytuacji życiowej wynikającej z choroby Twojej lub osób najbliższych, bądź np. jesteś ofiarą przemocy lub oszustwa, postaraj się zgromadzić możliwie najszerszą dokumentację opisującą Twoją sytuację życiową. Takie dokumenty załączysz do wniosku o ogłoszenie upadłości bądź przekażesz je syndykowi na etapie przygotowywania projektu planu spłaty wierzycieli. Wniosek możesz złożyć samodzielnie, wykorzystujac wzór formularza ze Strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto jednak skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, który pomoże uniknąć Ci błędów formlnych wydłużającyh postępowanie. Należy też mieć na uwadze, ze porady zamieszczone w inetrnecie mogą odnosić sie do stanu prawnego, który już nie obowiązuje. Warto być więc szczególnie ostrożnym w tej kwestii.

 

Kiedy Sąd odmówi ogłoszenia upadłości?

Sąd może oddalić Twój wniosek w przypadku, jeżeli z jego treści nie będzie wynikać, że jesteś osobą niewypłacalną. Przepisy Prawa mówią, że stan upadłości następuje, jesli nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań co najmniej przez 3 miesiące. Sąd odrzuci Twój wniosek, jeśli znajdują się w nim braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpatrzenie. Najpierw jednak zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia i jeśli nie wykonasz tego prawidłowo w zakreślonym terminie, sąd zwróci Twój wniosek. Problemy mogą pojawić się także, jeśli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się poza Polską.

 

Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

Opłata od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł i płatna jest na rachunek Sądu, który będzie prowadzić sprawę. Do tego dochodzą koszty wynagrodzenia i wydatki syndyka masy upadłości (np. oszacowanie wartości nieruchomości przez biegłego). Jeżeli Twoja sprawa nie będzie skomplikowana i nie masz wielu wierzycieli, całkowite koszty postępowania upadłościowego nie powinny przekroczyć 4 do 7 tys. zł. Będą one pokryte ze sprzedaży Towjego majątku. W przypadku spraw skomplikowanych, gdy likwidacją zostaje objęty znaczny majątek, w tym kilka nieruchomości, koszty mogą być wyższe. Koszt pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zależeć będą od zakresu powierzonej sprawy i wynosić będzie od kilkuset złotych za konsultacje prawną do kilku tysięcy złotych za kompleksową pomoc prawną w toku całego postępowania. W tym zakresie miej za uwadze, iż całe postępowanie do całkowitego umorzenia zobowiązań może trwać kilka lat.

 

Czy zostanie sprzedany cały mój mąjątek? Czy pozostanę bez środków do życia?

Nie musisz się obawiać, że zostaniesz pozbawiony całego majątku. Prawo upadłościowe gwarantuje zachowanie określonego w przepisach majątku ruchomego najpotrzebniejszego w życiu codziennym. Ochronie będzie podlegać również część Twoich dochodów uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia emerytalnego czy rentowego.  Swiadczenia rodzinne np. 500+ w całości będa wypłacane do Twoich rąk. Na Twój wniosek zostanie takze wydzielona część środków ze sprzedaży lokalu, w którym dotychczas mieszkałeś na potrzeby mieszkaniowe Twoje i Twoich bliskich. Środki, które otrzymasz pozwolą Ci na wynajęcie mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

 

Czy mogę złożyć wniosek  o upadłość konsumencką razem ze swoim współmałżonkiem?

Nie, wniosek o ogłoszenie upadłości może dotyczyć tylko jednej osoby. Jesli jednak oboje spełniacie warunki do ogłoszenia upadłości i zamierzacie złożyc stosowny wniosek, najlepiej zróbcie to w tym samym  dniu. W treści uzasadnienia koniecznie napiszcie, że wniosek złożył także wpsółmałżonek i prosicie o wyznaczenie tego samego syndyka. Oba postępowania będą się  toczyć wtedy znacznie szybciej.

 

Czy zostaną umorzone także długi alimentacyjne? Słyszałem, że ten rodzaj należności nie zostanie objęty postępowaniem?

Masz rację, długów z tytułu alimentów Sąd nigdy nie umorzy, ani nie rozłoży na raty. Priorytetem jest bowiem zapewnienie środków do życia, osobom będącym na Twoim utrzymaniu. Bieżące alimenty są regulowane przez syndyka z sum uzyskiwanych z potrąceń przychodów dłużnika oraz ze sprzedaży jego majątku. Tak samo są traktowane zobowiązania w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Jeżeli Twoje dochody są zbyt niskie i nie masz majątku, z którego sprzedaży syndyk będzie w stanie pokryć bieżące zobowiązania alimentacyjne, długi alimentacyjne będą Cię obciążały po jego zakończeniu.

 

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli jest najważniejszym dokumentem w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. To postanowienie, w którym sąd ustali czy doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwam, w jakim zakresie Twoje zobowiązania będą podlegać umorzeniu, a w jakim zakresie będziesz musiał jeszcze je spłacać.

 

Czy plan spłaty wierzycieli może zostać zmieniony, jesli np. dostanę podwyżkę w pracy lub awans?

Plan spłaty wierzycieli może być w okresie jego realizacji zmieniony na wniosek Twój lub wierzycieli. Zmiany mogą prowadzić do zmiany wysokości rat, wydłużenia okresu planu spłaty wierzycieli, a nawet umorzenia zobowiązań. Sąd nie będzie mógł  jednak zmienić planu spłaty wierzycieli na Twoją niekorzyść, jeżeli polepszenie Twojej sytuacji materialnej będzie wynikało ze zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. Plan spłaty może zostać zmieniony w takich sytuacjach jak nabycie spadku lub otrzymanie darowizny.

 

Mam jednego wierzyciela i nie posiadam właściwie żadnego majątku. Czy mogę ogłosić upadłość konsumecnką?

Możliwość złożenie wniosku nie jest uzależniona od ilości wierzycieli. W praktyce oznacza to, że nawet gdy masz jednego wierzyciela możesz ogłosić upadłość konsumencką. Brak jest również limitu kwotowego, od którego zależy możliwość złożenia wniosku. Musisz jednak pamiętać, że co do zasady upadły musi pokryć koszty postępowania upadłościowego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach koszty te mogą być zaliczone na rachunek Skarbu Państwa.