• +48 507 942 842
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Z artykułu dowiesz się czym jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w jakich przypadkach się je stosuje, jakie są konsekwencje żłożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także o wiele więcej. Zapraszam do lektury!

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest sposobem na zabezpieczenie się przed ewentualnymi problemami z drugą stroną umowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne występowanie na drogę sądową. Ponieważ spory sądowe mogą być długotrwałe i skompliowane, decyzja o zawarciu takiego oświadczenia może okazać się doskonałym rozwiązaniem problemu. Akt o dobrowolnym poddaniu się egzekucji pozwala na uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego i szybkie przejście do etapu postępowania egzekucyjnego.

Najczęstszą sytuacją, gdzie stosowany jest akt o dobrowolnemu poddaniu się egzekucji jest sprzedaż nieruchomości. Dzieje się tak, kiedy przy sporządzaniu aktu notarialnego nie została uiszczona pełna kwota, bo na przykład reszta będzie się finansować na kredyt. Bardzo często strony decydują się na zawarcie takiego oświadczenia przy zawarciu umowy o najem okazjonalny, umowy pożyczki, umowy sprzedaży czy też ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Oświadczenie, aby było skuteczne musi zawierać odpowiednie informacje. Mówi o nich artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego. Po pierwsze należy w nim określić kto przyjmuje rolę dłużnika, a kto jest wierzycielem. Musi sie w nim znaleźć także pisemne oświadczenie dłużnika, że w razie konieczności automatycznie podda się egzekucji. Niezwykle ważne jest ustalenie do czego zobowiązany jest dłużnik. Zobowiązaniem takim może to być np. suma pieniędzy jaką zobowiązuje się on zapłacić lub wydanie określonych rzeczy. Co więcej, należy wskazać dokument, na którego podstawie dłużnik jest zobowiązany do zapłaty świadczenia, czyli umowę. Ważne jest, aby znalazła się w niej informacja z określeniem terminu wywiązania się ze świadczenia lub zdefiniowanie zdarzenia, od którego uzależnione jest spełnienia określonego świadczenia.

Kodeks postępowania cywilnego w artykule 777. określa rodzaje oświadczeń aktów notarialnych w paragrafie 1, w punktach 4., 5. i 6. Różnią się one m.in. zakresem świadczeń, których egzekucji możliwe jest dochodzenie.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 4 k.p.c. sporządzane jest w formie aktu notarialnego i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. sporadzane jest w formie aktu notarialnego i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 6 k.p.c. dotyczy osoby niebędącej dłużnikiem osobistym, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem. Poddaje się ona egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. Zasadnicza różnica polega tutaj na ograniczeniu egzekucji jedynie do majątku dłużnika, na których zostało ustalone zabezpieczenie.

Kiedy wszystkie powyżej wymienione wymogi zostaną spełnioneakt notarialny, zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, stanowić będzie tytuł egzekucyjny.  Po uzyskaniu klauzuli wykonalności stanowić on będzie postawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Klauzulę wykonalności wydaję się na wniosek złożony przez wierzyciela w sądzie rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Kiedy wierzyciel nie może tego ustalić, powinien złożyć taki wniosek w sądzie rejonowym, na którego terenie będzie wszczynać egzekucję. Natomiast w przypadku, gdy egzekucja miała być wszczęta za granicą należy wybrać sąd, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Jak przebiega proces uzyskania klauzuli wykonalności? Sąd rejonowy musi zbadać, czy akt notarialny spełnia wymagania formalne, wymienione w konkretnych przepisach. Ważne jest sprawdzenie czy termin określony w akcie o obowiązku już upłynął lub czy doszło do zdarzenia, które uprawniało wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Sąd sprawdza również, czy nie upłynął już termin, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Określając w akcie zdarzenie, jakie uprawniałoby do wszczęcia egzekucji względem dłużnika należy udowodnić, że owo zdarzenie rzeczywiście nastąpiło. Taki dowód należy dostarczyć, aby otrzymać klauzulę wykonalności. Wierzyciel musi być w stanie przekazać dowód w formie dokumentu z urzędu lub prywatnego, który jest poświadczony urzędowo. Dlatego już przy tworzeniu aktu notarialnego należy pamiętać o tym, aby w odpowiedni sposób zdefiniować takie zdarzenie. W innym wypadku można napotkać problemy z udowodnieniem wystąpienia takiego zdarzenia, co skutkować będzie odrzuceniem wniosku.